Ga naar inhoud
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN VOORWAARDEN

1.1 Op alle aan Keuringsdienst voor Wonen of Bouwkundige Diagnose B.V. (hierna Bouwkundige Diagnose) verstrekte opdrachten en de met BOUWKUNDIGE DIAGNOSE gesloten overeenkomsten zijn in ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE. Eveneens zijn van toepassing de in de rapportage en de in onderhavige voorwaarden omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities en onderhavige contractvoorwaarden, in de laatste versie en geldig op dat moment.

 

1.2 Bij opdrachtverstrekking aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE bevestigt en aanvaart opdrachtgever de in artikel 1 lid 1.1 vermelde voorwaarden. Indien deze bij de schriftelijke contractbevestiging en/of opdrachtbevestiging onverhoopt niet zijn bijgevoegd en/of deze voorwaarden niet in uw bezit zijn en/of u van deze voorwaarden geen kennis heeft kunnen nemen, dient u BOUWKUNDIGE DIAGNOSE hiervan direct en voor uitvoering der werkzaamheden in kennis te stellen. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE zal u dan per omgaande de van toepassing zijnde voorwaarden doen toekomen. Tevens zijn voornoemde voorwaarden gepubliceerd op de website van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE .

2 DE INHOUD VAN DE INSPECTIESWERKZAAMHEDEN EN HET RAPPORT

2.1 De inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

 

2.2 Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

 

2.3 I.v.m. de meldingsplicht van de verkoper met betrekking tot het uitvoeren van aankoopkeuringen en/of verkoopkeuringen wordt een inlichtingenformulier van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE ter beschikking gesteld. Het inlichtingenformulier kunt u vinden en uitprinten vanaf de website van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE .

 

2.4 De in artikel 2.3 bedoelde informatie wordt uiterlijk direct voor aanvang van de inspectie aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE overhandigd. Het inlichtingenformulier dient volledig en duidelijk leesbaar te worden ingevuld en ondertekend. Indien de verkoper geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE heeft overhandigd, zal BOUWKUNDIGE DIAGNOSE geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaard.

 

2.5 Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen afhankelijk van de opdracht door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min 30 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen.

 

2.6 De opdrachtgever garandeert dat BOUWKUNDIGE DIAGNOSE vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc., dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn waaronder loslopende huisdieren en dergelijke.

 

2.7 Ten behoeve van de aankoopkeuring en verkoopkeuring worden de begane grondvloeren geïnspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik.

 

2.8 Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden geïnspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE , bereikbaar met ladders van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE .

 

2.9 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door de BOUWKUNDIGE DIAGNOSE , worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

 

2.10 Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken, bemoeilijkt en/of vertraagt, dat uitsluitend ter beoordeling van/door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE , behoudt BOUWKUNDIGE DIAGNOSE zich het recht voor inspectie uit te stellen en/of te onderbreken.

 

2.11 Indien door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger vooraf aangeven welke gebouwonderdelen moeten worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt BOUWKUNDIGE DIAGNOSE zich het recht voor evt. meerkosten te factureren.

 

2.12 De objecten worden door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE , in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

 

2.13 De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurigmogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

 

2.14 De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.15 Wijzigingen resp. aanpassingen in de inspectierapporten en/of de werkmethodieken worden uitsluitend door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE aangebracht.

 

2.16 Alle auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met geleverde adviezen, ontwerpen, tekeningen en/of software, blijven bij BOUWKUNDIGE DIAGNOSE en gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet op de opdrachtgever over. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE en de opdrachtgever zijn over en weer gebonden om gegevens, waarvan zij in het kader van de overeenkomst kennis krijgen en waarvan duidelijk is dat die tot de vertrouwelijke informatie van de anderen behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

 

2.17 Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE door te geven. Tenzij binnen de gestelde 14 dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

 

2.18 Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.

 

2.19 De rapporten (met uitzondering van het NHG rapport) worden digitaal aangeleverd. Indien de opdrachtgever een rapport op papier wenst te ontvangen, is dit tegen vergoeding verkrijgbaar.

 

2.20 Een NHG rapportage is geen bouwkundige keuring en mag uitsluitend gezien worden als rapportage t.b.v. het verkrijgen van een nationale hypotheek garantie. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor niet waargenomen tekortkomingen.

3 INMETINGEN

3.1 Het inmeten en berekenen van ruimten en terreinen wordt door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Aan een door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE opgegeven oppervlakten en/of maatvoeringen kunnen geen rechten worden ontleent met betrekking tot overof ondermaat en de gevolgen daarvan voor zover deze maat 5% of minder afwijkt van de daadwerkelijke maat of het verschil is te verwijten aan schrijf-typefouten of een gebrek in de door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE gebruikte meetapparatuur.

4 VERGUNNINGEN

4.1 Terzake het indienen van een aanvraag voor een vergunning kan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE niet garanderen dat deze vergunning ook op de aanvraag wordt verleend en/of een verleende vergunning in stand zal blijven. Indien een vergunning wordt geweigerd of een verleende vergunning niet in stand blijft, blijven de met BOUWKUNDIGE DIAGNOSE overeengekomen vergoedingen en kosten verschuldigd en is BOUWKUNDIGE DIAGNOSE geenszins aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet verlenen of niet in stand blijven van de vergunning.

 

4.2. Bij het indienen van een vergunningsaanvraag kunnen leges of heffingen verschuldigd zijn welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

 

4.3. Indien ten behoeve van het aanvragen van een vergunning een beroep gedaan dient te worden op de derden, waaronder op architecten, deskundigen en/of juristen, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.4. De opdracht voor het aanvragen van een vergunning omvat het opstellen en indienen van de vergunningsaanvraag. Een eventueel bezwaar of beroep zijn daarbij niet inbegrepen.

5 (WERK)TEKENINGEN

5.1. De opdrachtgever is gehouden om de voor hem opgestelde werktekeningen en werkomschrijvingen te controleren. Door akkoord te gaan met de werktekeningen en werkomschrijvingen, gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de juistheid daarvan en komt hem geen beroep meer toe op eventuele onjuistheden in de werktekeningen en/of in de werkomschrijvingen. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor of de gevolgen van het anders uitvoeren van het werk dan is aangegeven op een werktekening of in een werkomschrijving.

6 BETALINGEN EN TARIEVEN

6.1 De door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE uit te voeren bouwtechnische inspecties en aanvullende diensten worden aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gefactureerd conform de aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger afzonderlijk bevestigde tarieven en eventueel van toepassing zijnde meerprijzen welke ook ten alle tijde zichtbaar zijn op onze website.

 

6.2 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per 1 januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals telkens per 1 november vastgesteld door het CBS. Een aanpassing als hier bedoeld zal nooit kunnen leiden tot een daling van het tarief zoals dat gold op het tijdstip waarop de tarieven zouden worden aangepast.

 

6.3 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 10 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal BOUWKUNDIGE DIAGNOSE gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard, en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE .

 

6.4 Annulering door de opdrachtgever van een al verstrekte opdracht tot inspectie die plaats zou vinden op de dag van inspectie of op de laatste dag voor de dag van inspectie zal door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE worden gefactureerd tegen het overeengekomen inspectietarief.

 

6.5 Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden gekeurd, kan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

 

6.6 Indien een situatie ontstaat zoals omschreven in artikel 4.5 dient dit direct aan de wederpartij te worden gemeld. Indien in de inspectieafspraken c.q. planningen wordt geschoven, zal dit eveneens aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger respectievelijk BOUWKUNDIGE DIAGNOSE worden gemeld.

6.7 Alle door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE opgegeven of met haar overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij BOUWKUNDIGE DIAGNOSE bij opgave of overeenkomen van de prijs bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzigingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en dergelijke kunnen leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs. Bij werkzaamheden zonder einddatum worden per ingang van 1 januari van elk nieuw jaar de overeengekomen verkooptarieven geïndexeerd.

 

6.8 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE houdt zich het recht voor de factuur elektronisch aan te leveren.

 

6.9 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen. Indien opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE , verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7 KLACHTEN EN GESCHILLEN

7.1 Aanmelding van klachten respectievelijk schaden en/of aansprakelijkheidsstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE te worden gemeld.

 

7.2 Na schriftelijke melding ontvangt de aanmelder per omgaande een bevestiging en het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming”.

 

7.3 Het “aanmeldingsformulier schade, gebrek of tekortkoming” dient binnen 14 dagen na toezending van het formulier, volledig, leesbaar en naar waarheid ingevuld, geparafeerd, ondertekend en voorzien van alle bijlagen aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE te worden geretourneerd. Niet volledige, leesbare en naar waarheid ingevulde, geparafeerde, ondertekende, aanmeldingsformulieren welke bovendien niet zijn voorzien van alle bijlagen indien van toepassing, zullen niet in behandeling worden genomen.

 

7.4 Het in behandeling nemen van een aanmelding impliceert geen erkenning van de schade, het gebrek, de tekortkoming en/of de aansprakelijkheid in welke vorm en door welke oorzaak dan ook. BOUWKUNDIGE DIAGNOSE behoudt zich ter zake dan ook alle rechten voor.

 

7.5 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE komt, geldt een eigen risico van € 750,–

 

7.6 Bij de vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade gelden de in de algemene voorwaarden vermelde maxima en zal er een verrekening plaatsvinden voor ouderdom en bouwkundige staat van het object of het bouwkundige onderdeel waarop de schade is ontstaan, dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.

 

7.7 Indien BOUWKUNDIGE DIAGNOSE met inachtneming van het vorenstaande aansprakelijk is voor de schade, is deze gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.

 

7.8 Een door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q. een garantieverzekering, resp. een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor evt. gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

 

7.9 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

 

7.10 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor het niet vermelden van gebreken ten gevolge van door de eigenaar, gebruiker, makelaar, opdrachtgever en / of derden verzwegen of onjuist opgegeven omstandigheden aan het te inspecteren object.

 

7.11 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.

 

7.12 Indien de opdrachtgever tijdig en volledig de te verwerken gegevens verstrekt en BOUWKUNDIGE DIAGNOSE niettemin door schuld of nalatigheid de opgedragen werkzaamheden niet volledig of onjuist verricht, dan zullen aanvullende en correctiewerkzaamheden kosteloos worden uitgevoerd, mits de opdrachtgever binnen 48 uur na ontvangst van de verwerkte gegevens BOUWKUNDIGE DIAGNOSE van de tekortkomingen in kennis stelt.

 

7.13 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en BOUWKUNDIGE DIAGNOSE mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomsten/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

7.14 Op alle met BOUWKUNDIGE DIAGNOSE gesloten overeenkomsten en op alle aan BOUWKUNDIGE DIAGNOSE verstrekte opdrachten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het Nederlands recht van toepassing.

 

7.15 Bij mogelijke c.q. vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd; A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal EUR 4.500,00; B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium. Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte, met een maximum van EUR 4500,00.

 

7.16 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door BOUWKUNDIGE DIAGNOSE uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt. In alle gevallen waarin BOUWKUNDIGE DIAGNOSE gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door een verzekering van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE , nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

 

7.17 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

 

7.18 BOUWKUNDIGE DIAGNOSE is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, schade ten gevolge van omissies in inspecties en inspectierapporten en/of schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen.

 

7.19 Indien BOUWKUNDIGE DIAGNOSE met in achtneming van artikel 7.14 aansprakelijk is voor schade, is BOUWKUNDIGE DIAGNOSE gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.

8 BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft BOUWKUNDIGE DIAGNOSE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

 

8.2 De ontbinding als bedoeld in artikel 8 lid 1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. Onverminderd de BOUWKUNDIGE DIAGNOSE verder toekomende rechten heeft BOUWKUNDIGE DIAGNOSE het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van BOUWKUNDIGE DIAGNOSE op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, onder dat BOUWKUNDIGE DIAGNOSE tot enige schadevergoeding gehouden is. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid, ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc.