Ga naar inhoud
Home Privacy Policy

Privacybeleid

Definities

 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jonker van der Klein B.V. , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34304818 en gevestigd te 1023 BX, Amsterdam aan de Nieuwendammerdijk 526 M 14;
 4. Website: de website onder www.keuringsdienstvoorwonen.nl.

Privacybeleid

 1. Algemeen
  1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers/categorieën van betrokkenen verwerkt.
 2. Persoonsgegevens
  1. Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende gegevens over haar gebruikers:
   • i Naam;
   • ii (e-mail)adres;
   • iii Telefoon- en bankrekeningnummer.
  2. Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verwerkingsverantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld:
   • i door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verwerkingsverantwoordelijke;
   • ii een bestelling bij Verwerkingsverantwoordelijke te doen; of
   • iii doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verwerkingsverantwoordelijke.
  3. Indien Gebruiker verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal gebruiker geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt.
 3. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens
  1. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van een gebruiker op basis van een wettelijke grondslag, zoals: toestemming, de uitvoering van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang.
  2. De gerechtvaardigde belangen van Verwerkingsverantwoordelijke zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer.
  3. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen: het kunnen aanbieden van offertes en het uitvoeren van een overeenkomst.
  4. Als de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke] om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen, voor de uitvoering van een overeenkomst.
  5. Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen, voor de uitvoering van een overeenkomst.
  6. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist op grond van uw toestemming.
  7. Daarnaast kan Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn, ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en waar vereist op grond van uw toestemming.
 4. Doorgifte aan derden
  1. Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
   1. De doorgifte geschiedt aan een door Verwerkingsverantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die onder andere erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
   2. Verwerkingsverantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties; of
   3. Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt van derden dienstverleners, die namens Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde diensten uitvoert, zoals IT-diensten of betalingsdiensten.
  2. Om de diensten te kunnen leveren, kan Verwerkingsverantwoordelijke genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te sturen naar andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, neemt Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke maatregelen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.
 5. Cookies
  1. Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het [Cookiebeleid] van Verwerkingsverantwoordelijke dat [hier] gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Verwerkingsverantwoordelijke cookies gebruikt.


 6. Rechten van gebruikers
  1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gebruiker heeft teven het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
  2. Daarnaast kan gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat gebruiker het recht heeft om de persoonsgegevens die Verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbare vorm te ontvangen en eventueel door Verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  3. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de gebruiker te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
  4. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verwerkingsverantwoordelijke bereiken op info@keuringsdienstvoorwonen.nl.
  5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@keuringsdienstvoorwonen.nl.
  6. Gebruikers hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
 7. Bewaartermijn
  1. Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van zes maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
 8. Beveiliging
  1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder versleutelde internetverbinding en beveiligde opslag van gegeven.
 9. Wijzigingen in het Privacybeleid
  1. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verwerkingsverantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 19 maart 2020.